ת"ע 57977-10-17 - ביטול בעל פה של צוואה בפני עדים

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה - נתבקש לדון בקשה בטענה לביטול בעל פה של צוואה בפני עדים שנפל בה פגם צורני.

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה)

ת”ע ( 57997-1017התנגדות)

ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה)

ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

בפני כבוד השופטת הילה גורביץ שינפלד
בעניין: התובע:ע זבון המנוח ח.ח. ז”ל ת”ז ——– ה.ח. ת”ז ——–ע”י ב”כ עוה”ד אימן אבו ריא
נגד
הנתבעים: .1ו.ח. ת”ז ——–ע”י ב”כ עוה”ד אוסאמה עישאן .2האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון משרדי ממשלה
פסק דין

תובענה למתן צו לקיום צוואה בעדים, שנפל בה פגם צורני כאשר נטען כי המצווה, טרם פטירתו, 1 הורה על ביטולה בעל-פה (בדרך של “שכיב מרע.)” 2

3

העובדות הרלוונטיות, הצדדים וטענותיהם: 4

5

.1התובע והנתבע אחים, 2מבין 7ילדיו של המנוח, ח.ח. ז”ל (להלן: “המנוח”) אשר הלך 6 לעולמו ביום 7 .23.08.2008

8

.2התובע הגיש תובענה למתן צו לקיום צוואת המנוח אשר נערכה בפני שני עדים. 9

10

הצוואה מודפסת, מונה 2עמודים ו- 8סעיפים. תמצית הוראות הצוואה הן, כי זכויות המנוח בדירה הנמצאת בכפר ג.מ. המוכר —- והרכוש הצמוד לה – לאחר אריכות ימים של המנוח ובת זוגו הזכאים להתגורר בדירה כל חייהם. סעיפי הצוואה נכתבו בעמוד ראשון ובעמוד השני מתנוסס אישור העדים לצוואה. בתחתית העמוד הראשון מודפס התאריך 05.07.2007ובעמוד השני, ליד חתימות העדים, הוסף בכתב-יד התאריך .05.07.20061116 17

כגוש —- 12 יונחלו לתובע. עוד הורה המצווה שם, כי הזכויות יועברו 13 14

15

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

2מתוך 17

.3בהתנגדות נטען כי בחודש אפריל 2008עת הנתבע ביקר אצל הוריו, בנוכחות אח נוסף 1

של הצדדים, מר מ.ח., הודיע המנוח כי הוא ערך צוואה בה הנחיל את דירתו לתובע, אך הוא מתחרט עילה וידאג לבטלה אצל עוה”ד שערך אותה. עוד נטען כי לאחר מספר ימים המנוח אושפז בבית חולים בנהריה. ושם הצהיר הצהרה דומה בפני אחותו גב’ ופ.ח. ובפני בנו מר חד.ח.. הנתבע הוסיף וטען כי לאחר שמחלת המנוח פשטה בגופו, המנוח נפטר בחודש אוגוסט 2008בטרם יכול היה לערוך ביטול הצוואה בכתב. הטען גם כי הנתבע יידע את התובע אודות הביטול והתובע לא הביע התנגדות, והנתבע נדהם כאשר הוגשה התובענה למתן צו קיום לצוואת המנוח. לאור המפורט לעיל נטען מטעם הנתבע טען כי הצוואה מבוטלת ואין לה כל תוקף לאחר שבוטלה בעל פה בפני שני עדים. להתנגדות צורפו תצהיר התובע ותצהיר אח הצדדים, מר מ.ח.2 3 4 5 6 7 8 9 . 10

11

בדיון שהתקיים ביום 21.1.2008הוסיף ב”כ הנתבע כי מאחר והתובע הסיע את המנוח למשרד עוה”ד שערך את הצוואה בכוונתו לטעון גם להשפעה בלתי הוגנת. 12 13

14

.4בתגובת התובע להתנגדות נטען כי טענת הנתבע כי המנוח התכוון לבטל את צוואתו היא 15

טענה כוזבת ותרמית כלפי התובע וכי המנוח לא הביע כל חרטה אודות צוואתו אשר נערכה כשנתיים טרם פטירתו. התובע טען כי מחלת המנוח התגלתה בשלהי שנת ,2007 הוא החל טיפולים ומצבו הבריאותי התדרדר ביולי 2008עד פטירתו כחודש לאחר מכןעוד נטען כי המנוח לא היה המאושפז אלא הגיע לביה”ח לקבל טיפולים וחזר לביתו והכל, בכוחות עצמו. התובע הצביע על כך שעל פי גרסת הנתבע האירועים הנטענים אירעו בחודש אפריל 2008והמנוח עד פטירתו היה בכושר גופני וקוגניטיבביטול הצוואה בדרך המלך. בהקשר זה נטען כי על פי הוראת סעיף 36לחוק הירושה התשכ”ה- יש לערוך באותו אופן – הצוואה – כהוראת ס”ק (ב). נטען כי מאחר ולא התקיימו תנאים סעיף 36לחוק הירושה, התשכ”ההנטען אינו תקף. עוד נטען כי התובע היה בקשר חברי עם עוה”ד שערך את הצוואה וכי כלתו של המנוח עובדת במשרדו כך שהמנוח יכול היה בנקל לבקש לבטלה כדין ולא 16 17 27 28

. 18 19 20 י שאפשר את 21 22 1965מאחר ומדובר בצוואה בפני עדים הרי שעל פי ס”ק (א) את כתב הביטול 23 בכתב ובפני שני עדים שיחתמו על הביטול או בדרך השמדת 24 25

– ,1965הביטול 26

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

3מתוך 17

הייתה כל מניעה גופנית או קוגניטיבית לכך – שאינן רלוונטיות ובית המשפט התבקש לדחות את ההתנגדות. בדיון שהתקיים ביום 21.1.2008הוסיף ב”כ התובע וטען כי לא התקיימהקבועים בסעיף 23לחוק הירושה התשכ”ה-

והוא לא עשה כן. נטענו טענות נוספות 1 2

ו גם התנאי 3 1965בדבר עריכת צוואת “שכיב מרע.” 4

5

.5בהחלטתי מיום 21.1.2018הורתי על צירוף כל היורשים על פי דין של המנוח וקבעתי כי 6

יורש שלא יגיש התנגדות – כך, מאחר ובצוואה פגם צורני (תאריך) הורתי כי התובע יחל בהבאת הראיות.

יוחזק כמסכים למתן צו קיום לצוואה – כמבוקש. נוסף על 7 8

9

.6ת/ .4נ/ 3ונ/ .2עדויות ראשיות הוגשו בתצהירים.

10

מטעם התובע הוגשו תצהירו ת/ ,1תצהיר עו”ד א.נ. שערך את הצוואה ת/+2ת/ ,3תצהיר 11 אשת התובע גב’ חנ.ח. ת/ ,6תצהיר אחות התובע גב’ חס.ח. ת/ 5ותצהיר בעלה מר חא.ח. 12 מטעם הנתבע הוגשו תצהירו נ/ 1ותצהירי שני אחיו, מר מ.ח. ומר חד.ח. בהתאמה 13 נוסף על כך, זומנה לעדות מטעם התובע, העדה לצוואה עו”ד ח.מ.. 14

15

דיון והכרעה: 16

17

.7העיקרון ה

מנחה בכל הנוגע לצוואות, פרשנותה, קיומה, מימושה וכמובן ביטולה – הוא 724/87גולד נ’ גולד, פ”ד מח( 28 ,22 )1הכללי, פ”ד נג( ( 826 ,817 )2סעיף 19לפסה”ד.

18 כיבוד רצונו של המצווה. ראו ע”א 719/97אהרן נ’ אהרוני, פ”ד נד( 479 ,469 )3וגם ע”א 19 ;)1993( ע”א 1900/96טלמצ’יו נ’ האפוטרופוס 20 ;)1999בע”מ 11116/08פלוני נ’ אלמוני, מיום 21 ,05.07.2012 22

23

.8

נטלי ההוכחה במשפט מחולקים לנטל חובת הראייה (פד”י כ”ד ( 2הראייה היא החובה העיקרית והיא הקובעצד הטוען טענה, בעוד נטל חובת ההוכחה הוא סדר הבאת הראיות והוא מתחלף. )the burden of establishing a case

24 25 , נוימן נ’ כהן4/69 ). ראו ד”נthe burden of adducing evidence( ונטל חובת ההוכחה 290 )וגם ע”פ 28/49זרקא נ’ היועמ”ש לממשלה פד”י ד, .522 ,504חובת 26 ת את ההכרעה במשפט והיא חלה, לעולם, על 27 28

29

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

4מתוך 17

במקרה כאן, בשל הפגם הצורני שנפל בצוואה הנושאת שני תאריכים שונים, הורתי כי התובע – מבקש צו קיום לצוואה, הוא שיחל בהבאת הראיותכצנשטיין נ’ סידרנסקי פ”ד מה(.224 ,221 )21 . ראו בהקשר זה ע”א 2 510/90 3

4

.9אציין כבר כעת כי במקרה כאן, התובע עמד בנטל להוכיח קיומה של הצוואה ותוכנה ולא 5

מצאתי כי הפגם בתאריך הצוואה, כשלעצמו, פוגע בתוקפה או כי הצוואה אינה משקפת את רצונו הפנימי והחופשי של המצווה או כי הצוואה בוטלה6 . ואפרט: 7

8

.10סעיף 25לחוק הירושה, התשכ”ה- 1965מורנו כי בצד הדרישה למלא בדווקנות אחר 9 תנאים צורניים לעריכת צוואה, לבית המשפט סמכות לרפא פגמים צורניים שנפלו בצוואה 10 שני תנאים: הראשון כי התקיימו מרכיבי יסוד בצוואה – מרכיבים שהם תנאי בלעדיו אין 11 להיותו של המסמך “צוואה,” והשני כי הוּכח שהצוואה משקפת את רצון המצווה. וזו 12 לשון הסעיף: 13

14

“(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט 15 ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, 16 רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן 17 הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 18 22 ,20 ,19 או 23או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן 19 ההליכים כאמור 20

(ב) בסעיף זה “מרכיבי היסוד בצוואה” הם: 21

( )1בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19הצוואה כולה כתובה 22
23
( )2בצוואה בעדים כאמור בסעיף – 20הצוואה בכתב והמצווה 24
25
( )3בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף – 22הצוואה נאמרה בפני 26
27
( )4בצוואה בעל פה כאמור בסעיף – 23הצוואה נאמרה על ידי 28
29

בכתב ידו של המצווה; הביאה בפני שני עדים; רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו; המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, 30 מול פני המוות”. 31

32

.11מלשון הוראת סעיף 25נלמד, כי בהתייחס לצוואה בעדים, שזו הצוואה שלפני, התקיימו 33 מרכיבי היסוד שהם תנאי בלעדיו אין להיותו של מסמך “צוואה” – מסמך בכתב והבאתו 34 בפני שני עדים. משמעות הדבר הוא כי המסמך נשוא ההליך כאן הוא צוואה בעדים ועל 35 יש לבחון האם ההוראות הכלולות בה, אכן משקפות את הרצון הפנימי, החופשי והאמיתי 36 של המצווה. 37

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

5מתוך 17

ככול שכך הדבר, ניתן ליתן צו לקיומה אגב מתן החלטה המרפא את הפגם הצורני שנפל בצוואה. לשון אחר, הטעות בתאריך שנפלה בצוואה, אינהצורני ניתן לריפוי כפי סמכות בית המשפט ובלבד שהצוואה הביאה לידי ביטוי את רצונו הפנימי והחופשי של המצווה. 1

ה מביאה לבטלותה והפגם 2 בסעיף 25לחוק הירושה, התשכ”ה-3 1965 4

5

.12אשר לנטל חובת הראייה (השכנוע) בעת שאנו דנים בצוואה שנפל פגם לקיומה, נפסק כי 6 מידת נטל חובת הראייה (מידת ההסתברות/השכנוע) הנדרש, להיותה של הצוואה מייצגת 7 את רצון המצווה, תלוי בחומרת הפגם. ככל שהפגם קל יותר, תידרש מידה פחותה יותר 8 של שכנוע להוכחת אמיתות הצוואה והעובדה כי היא מייצגת את רצון המצווה. ראו 9 השופט שוחט בעמ”ש 38138-09-11א.ש. נ’ א.מ. מיום ,14.4.13עמוד 10 :13

11

“אם דעתי תישמע, ראוי שבתי המשפט יאמצו מגמה זו עת 12 מפעילים הם את שיקול הדעת שנמסר להם בסעיף (25א) לחוק 13 הירושה לקיים צוואה חרף פגם או חסר צורני שנפל בה. הדרישות 14 הצורניות אותן העמיד המחוקק אינן מטרה בפני עצמה, אלא 15 אמצעי שנועד לתת ביטוי לגמירת דעתו של המצווה. פרשנות 16 לפיה יש להבדיל בין פגם לפגם מבחינת חומרת פגימתו הרעה 17 תוך בחינת חומרתה בהתייחס לסוג הצוואה בה נפל אותו פגם – 18 בכל הנוגע למידת השכנוע הנדרשת בסעיף 25לחוק הירושה 19 והפעלת שיקול הדעת של בית המשפט בהפעלתו – הינה פרשנות 20 ראויה ומתונה יותר, המתאימה עצמה לנסיבות המיוחדות של 21 המקרה הנדון. פרשנות זו תשמר בצורה נאותה יותר את האיזון 22 העדין בין כבוד המת וכבודם של החיים – אלה הטוענים לפסילת 23 הצוואה – תוך מתן כבוד לרצונו של המת שעל קיומו אנו מצווים 24 (ר’ דבריי בהקשר זה, עוד בספרי “פגמים בצוואות” עמ’ 25 .)72-77

26

בהפניה לגמישות שניתנה לבית המשפט לקיים צוואה שנפל בה פגם כפי שנפסק בע”א 27 719/97אהרן נ’ אהרוני ואח’, פ”ד נד( 477 ,469 )3החל מסעיף – 9פס”ד אהרון אושר 28 בדנ”א 7818/00אהרון נ’ אהרוני אוח’, פד”י נט (29 .708-709 ,653 )6

30

ראו גם הערתו של השופט ברק, בע”א 2098/97אלברט בוסקילה נ’ שמעון בוסקילה ואח’, 31 נה ( 856 ,837 )3וגם האסמכתאות בע”מ 11116/08פלוני נ’ אלמוני, מיום 32 5.7.20012 בסעיף 24לפסה”ד (פסה”ד מאוחר לד”נ בעניין אהרון). 33

34

35

36

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

6מתוך 17

.13במקרה דנן, אני סבורה שהפגם הצורני שנפל בצוואה בפני עדים, אינו פגם אינו חמור. 1

2

המדובר בטעות בתאריך שנת עריכת הצוואה. 3

אין המדובר בשני תאריכים שונים אלא בטעות שנפלה בשנת עריכת הצוואה והדעת נותנת 4 שמדובר בטעות סופר בלבד, שהרי היום והחודש זהים ורק השנה שונה – כאמור, בעמוד 5 הראשון הודפס התאריך לשנת )5.7.07( 2007ובכתב יד, ליד חתימות העדים צוינה השנה 6 כ- .)5.7.06( 2006העדה לצוואה עו”ד ח.מ., שהיא עדה חיצונית לסכסוך ואובייקטיבית, 7 העידה בחקירתה הראשית כי התוספת בכתב יד היא של עורך הצוואה, עו”ד א.נ.. ראו 8 עדותה בעמוד 21שורות 9 .6-22

10

על כן נטל השכנוע לשכנע כי הצוואה מייצגת את רצונו הפנימי והחופשי של המצווה כך 11 שניתן לקיימה, אגב תיקון הפגם במקרה כאן הוא על הרף הנמוך. 12

13

.14לא זו אף זו, אלא שלמעשה אין מחלוקת בין הצדדים כי במועד עריכת הצוואה, הצוואה 14 שיקפה את רצונו הפנימי והחופשי של המצווה. ודוק, המתנגדים אינם מכחישים כי בעת 15 עריכת הצוואה רצון המצווה היה כתוכן הצוואה. טענתם היא כי במועד מאוחר יותר, 16 המצווה שינה את רצונו. 17

18

משמעות הדבר הוא כי מעצם טענת המתנגדים, התובע עמד בנטל להוכיח כי הצוואה, 19 למועד עריכתה, משקפת את רצון המצווה. 20

21

.15משהגענו לכאן, יש לבחון האם, כטענת המתנגד, המצווה ביטל את צוואתו. 22

23

.16דרכי ביטול צוואה קבועות בסעיף 36לחוק הירושה, התשכ”ה- .1965שזו לשונו: 24

25

(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש 26 באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; 27 השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה. 28

(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה 29 קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות 30 הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם 31 אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.” 32

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

7מתוך 17

.17היינו, צוואה ניתנת לביטול בעל ידי ביטול מפורש שיעשה באחת מארבעת הצורות 1 לעריכת צוואה או על ידי השמדתה או על ידי עריכת צוואה הסותרת הוראות צוואה 2 מוקדמת. ראו דנ”א 7818/00יוסף אהרן נ’ אמנון אהרוני מיום 22.3.05עמוד 661ואילך : 3

4

“נמצא כי ביטול צוואה יכול להיעשות באחת הדרכים האלה: 5 ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה; ביטול הצוואה 6 על-ידי השמדתה; ביטולה במשתמע בעריכת צוואה חדשה. הדיבר 7 “באחת הצורות לעשיית צוואה” מתייחס לארבע הצורות 8 המוכרות לעריכת צוואה, המנויות בסימן א’ לפרק השלישי לחוק, 9 הלוא הן צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות 10 וצוואה בעל-פה. ביטול צוואה “באחת הצורות לעשיית צוואה” 11 משמעו כי מעשה הביטול מקיים את כל הדרישות המהותיות 12 והצורניות שנקבעו בחוק לעשיית צוואה באותה “צורה”. 13

14

פסה”ד מפנה בהסכמה לדברי השופט ברק בבע”א 719/97אהרן נ’ אהרוני, פ”ד נד(15 )3 16 .469

17

.18נטל השכנוע שהצוואה בוטלה כדין היא על המבקש לבטלה. נטל זה נותר על כתפי הטוען 18 לביטול גם כאשר עוסקים בצוואה שנפל בה פגם צורני. ראו שילה פירוש לחוק הירושה – 19 כרך ג,’ ))2002( 59-58שם נכתב בין היתר: 20

21

“כאשר המבקש מצליח להוכיח את קיום הצוואה ואת 22 תוכנה…הנטל עובר למתנגד לקיום הצוואה. אחת הטענות 23 האפשריות והשכיחות היא טענה שהמצווה ביטל את צוואתו. 24 הטוען טענת ביטול עליו הראיה, והמבקש את קיום הצוואה איננו 25 חייב להוכיח שהמצווה לא ביטל את צוואתו. חזקה שהצוואה לא 26 שונתה לפני מותו של המוריש וכל מי שטוען שהיא כן שונתה, 27 עליו הראייה.” 28

29

וראו גם ע”א 493/83אבו סנינה נ’ טהא, פ”ד לט(30 :643 ,639 )4

31

“הלכה פסוקה בידינו, כי ‘צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, 32 חזקה עליה שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף – עליו 33 הראיה… והוא הדין להיפך: צוואה שיש בה פגם מבחינת הצורה, 34 אינה בחזקתה עומדת, והטוען שיש לקיימה – עליו הראיה תחילה 35 שצוואת אמת היא’ (ע”א ]2[ 869/75הנ”ל, בעמ’ ;102ע”א 36 ,]4[ 464/77בעמ’ .)20נטל ההוכחה המוטל על המבקש אנו רק 37 לעניין אמיתותה של הצוואה אלא גם לעניין גמירות דעתו של 38 המצווה, שהמסמך ישמש כצוואה בדבר חלוקת רכושו לאחר 39 מותו”. 40

41

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

8מתוך 17

ועוד ראו בהקשר זה עמ”ש 35907-02-12מ.נ. נ’ מ.ג. מיום 17.11.2013בסעיף 1 26 לפסה”ד. פסה”ד שם אמנם עוסק בשאלת כשרות אך ניתן להסיק ממנו לענייננו. 2

.19אין מחלוקת כי המצווה לא השמיד את צוואתו ולא עשה צוואה חדשה בכתב. 3

4

.20הואיל והצוואה מצויה במקור וטענת המתנגד היא לביטול בעל פה, הרי שיש, על פי סעיף 5 36לחוק הירושה, התשכ”ה- ,1965לבדוק האם התקיימו תנאי 23לחוק הירושה 6 התשכ”ה- 1965שעניינו צואת שכיב מרע וזו לשונו: 7

8

“(א) שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, 9 מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים 10 לשונו. 11

(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, 12 יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם 13 אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו 14 ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. 15

(ג) צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו 16 הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.” 17

18

.21היינו, על המצווה לראות עצמו מול פני המוות, לומר דבריו בנוכחות שני עדים, שעליהם 19 לערוך ז כָּרוֹן דברים ולהפקידו. נוסף על כך, אם חלף חודש מאז חלפו הנסיבות בשלן היה 20 המצווה “מול פני המוות,” והמצווה החיים – ההוראות שניתנו בעל פה, בטלות. 21

22

.22הוכחת קיומה ותוכנה של צוואת שכיב מרע או ביטול בדרך הוראת שכיב מרע, מטיל על 23 כתפי הטוען לקיומה נטל כבד. ראו בין היתר ע”א 138/64דורה פלמן (שוורץ) נ’ לילי 24 טריפמן, פ”ד כ ( ,)2בעמוד 419מפי השופט קיסטר: 25

26

“הלכה פסוקה היא כי בבקשה לקיים צוואה שנעשתה בעל פה יש 27 צורך בראיות חזקות. טעמיה של הלכה זו מובנים באשר יש צורך 28 להבטיח כי אכן אותם דברים המיוחסים למנוח כדברי צוואתו 29 אמנם נאמרו על-ידיו בשעה שהיה ש]וי בדעתו וללא לחץ כלשהו. 30 הלא אין אפשרות לשמוע את בעל הדברים עצמו שהרי הוא הלך 31 לעולמו ואין מי שיוכל להכחיש או להסביר את דבריו ולהכחיש 32 את גרסת העדים ובמצב דברים זה נוצרת האפשרות לאנשים 33 בלתי-מהוגנים להביא עדויות שקר בתקווה שלא יוכחשו. מסיבה 34 זו על בית המשפט להיזהר משנה זהירות ולבחון היטב אם אכן 35 ניתן לסמוך על העדים המעידים על צוואה שנעשתה בעל פה” 36

37

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

9מתוך 17

השופט קיסטר חזר על דברים דומים בע”א 430/73אקשטיין נ’ כהן, פ”ד כח (434שמצוטט להלן בפסק דיני.

1 ,432 ,)2 2

3

.23נוסף על כך נפסק כי אין לאפשר שימוש רחב באפשרות הגלומה בסעיף 23לחוק הירושה 4 התשכ”ה- 1965לעריכת צוואה או מתן הוראות בעל פה. ראו ע”א 516/73נפתלי אומר נ’ 5 קוגוט, פ”ד כט ( ,108 ,107 ,)1מפי השופט קיסטר בעמוד: 6

7

“בכל זאת מצא המחוקק לנכון לתת אפשרות לצוות בעל פה 8 במקרים חריגים ביותר ולכן אין לפרש את החריגים באופן מרחיב. 9 שהרי במקרה רגיל כאשר רוב האוכלוסין בישראל יודעים קרוא 10 וכתוב ואין פינה נידחת שלא יימצא בה אדם שיוכל לנסח 11 צוואה… אין להצדיק שימוש רחב בסעיף ,23ועל כן יש להתייחס 12 לגבי אותו סעיף באופן קפדני.” 13

14

.24כאשר נטענת טענה לבטלות צוואה, שמקורה קיים והוגש לקיום, והביטול הנטען הוא 15 בעל פה, לא מעטים המקרים בהם המצווה אומר בעל פה דבר אחד ומורה בצוואתו דבר 16 אחר ולוּ על מנת “לשמור על השקט” בין יורשיו בעודו בחיים. 17

18

.25על כן, ברובם של המקרים, אין בדברים שאמר המצווה כדי להעיד על כך שהמצווה גמר 19 אומר בדעתו, לשנות או לבטל הוראות צוואתו שנכתבה ולא די בכוונה לביטול צוואה – 20 אלא יש להוכיח כי המצווה ביצע בפועל פעולה לביטול צוואתו ולא רק הצהיר על כוונתו 21 או להוכיח גמירות דעתו לבטל את הצוואה מנסיבות חיצוניות שמעידות על כי התכוון 22 להוציא הצהרותיו מהכוח אל הפועל. ראו בע”מ 11116/08פלוני נ’ אלמוני מיום 23 05.07.2012החל מסעיף 26לפסה”ד. על רקע האמור, אבחן להלן, האם התקיימו התנאים 24 הקבועים בסעיף 23לחוק הירושה התשכ”ה-25 .1965

26

.26בע”א 88/88אווה יעקובוביץ נ’ היועמ”ש, פד”י מד ( 73 ,69 )2פורטו התנאים, 7במספר: 27

28

א. ב. ג. ד. ה. המצווה “שכיב מרע”. הציווי נאמר בפני שני עדים. על העדים לשמוע את שפתו של המצווה. דברי המצווה והנסיבות לעשיית הצוואה ירשמו בזיכרון דברים. זיכרון הדברים נחתם על ידי שני העדים.

29

30

31

32

33

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

10מתוך 17

ו. זיכרון הדברים הופקד אצל הרשם לענייני ירושה. 1

ז. עריכת ז כָּרוֹן הדברים , חתימתו והפקדתו יעשו, סמוך לאחר שניתן לעשותם. 2

3

עוד נאמר שם כי על כל אלו, יש להוסיף את הדרישה, שאינה כלולה במפורש, שיש להראות את גמירות דעתו של המצווה. היינו כי הנסיבות משכנעות ללא ספק שעסקינין בצוואה אמיתית, וואח’ נ’ היועמ”ש, פד”י יז .1130 ,11224 5

בכוונה מוחלטת של המצווה שזוהי צוואתו. ראו גם ע”א 99/63פלג 6 7 8

.27תנאי ראשון – המצווה היה “שכיב מרע.” טענת המתנגד כי מצבו הבריאותי של המצווה 9 מנע ממנו לערוך צוואה חדשה בכתב עובר לפטירתו, ועל כן יש לקבל את הביטול בעל 10 פה, לא רק שלא הוכחה שכן לא הוגשה חוות דעת רפואית או מסמך רפואי אחר לתמוך 11 בה, הטענה למעשה נסתרה מעדות הנתבע עצמו. 12

13

הנתבע העיד כי עד לחודש האחרון לחייו, ת פקד המנוח באופן עצמאי – ראו עמוד 14 10 שורות .23-24וגם העיד הנתבע כי רק חודש לפני פטירתו מצבו של המצווה מנע ממנו 15 לצאת מהבית וכי גם חודשים טרם פטירתו היה יוצא מביתו, הלך וחזר לבד, וניתן היה 16 לשבת לשתות עימו קפה – ראו עמוד 11שורות 10-15וגם שורות 17 .29-31

18

בהמשך העיד הנתבע כי גם בעת השיחה הנטענת, באפריל או כחודשים לפני פטירתו, 19 כאשר המצווה אמר כי הוא מבטל צוואתו, הוא התנהל באופן עצמאי. ראו עמוד 20 12 שורות .8-12ובמילותיו של הנתבע “השיחה הייתה לפני חודשיים, היה מצבו יחסית 21 בסדר”. 22

23

עוד העיד הנתבע ביחס לדברי המצווה ורצונותיו כי “מילה שלו זו מילה אחרונה” וזאת 24 בהתייחס לכך שהמנוח ידע להביע את עצמו ואת רצונותיו באופן חופשי. ראו עמוד 25 10 שורות 25ואילך. יתרה מכך, בעמוד 11שורות 1-7הנתבע אף הדגיש עד כמה מחשבתו 26 של המצווה הייתה צלולה ועד כמה ידע להביע רצונותיו באופן סמכותי . 27

28

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

11מתוך 17

וגם, העד מטעם הנתבע, אח הצדדים, חד.ח. העיד כי ומצבו הפיזי של איפשר לו להגיע לטיפולים בנסיעה במונית, בלשהיי מחלתו, עם ליווי ואילו כושרו המנטלי של המנוח לא נפגע, ראו עמוד 14שורות .4-121 2 3

4

נוסף על כך, כל עדי התובע, העידו כי מצבו הבריאותי של המנוח לא מנע ממנו להתנהל באופן עצמאי, להביע רצונותיו או לתפקד לבדו עד סמוך לפטירתו. 5 6

7

המונח “שכיב מרע” כולל בחובו גם אלמנט אוביקטיבי וגם אלמנט סוביקטיבי. ראו ע”א 516/73נפתלי אומר נ’ קוגוט, פ”ד כט ( 107 ,)1שברפואה, ראו תקנה 127יחד עם תקנה 258יב לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ”דלפיהן עמדה לנתבע האפשרות לעתור למינוי מומחה מטעם בית המשפט ובאם הייתה נדחית בקשתו לבקש להגיש חוות דעת מטעמו 8 .108 ,בהקשר של אופן הוכחת דבר 9
בהיותו של המצווה חולה, יש להוכיח מצבו כ”שכיב מרע” ראו בהקשר זה עמ”ש -24171 13
06-13מ.ד. נ’ ע זבון המנוחה ר.ד, מיום 15.7.2014בסעיף 22לפסה”ד. 14
15
יתר על כן, העיד אח הצדדים, מר מ.ח., כי הצהרת האב כי הוא מבקש לבטל את צוואתו ניתנה בשל ולאחר שהוא פנה לאב וביקשו לעשות כן העיד “אני רוצה לבטל את הצוואה. אבא רצה לקחת את הדעה שלי כי יש לי חלק בדירה ואני רוצה לבטל את הצוואה”. משמעות דברים אלו היא כי האב יכול היה לקבל החלטות גם לפי עדות העד מטעם הנתבע. 16 – ראו עמוד 16שורות – 31-33שם 17 18 19 20
21
משמעות אחרת לאמירת העד הנ”ל היא, כי אולי האב העדיף ליתן הצהרות כלפי חוץ וכלפי פנים בחר שלא לבצע כל פעולה אקטיבית לביטול צוואתו לבטלה. ראו בע”מ 11116/08דינו, השופט מלצר בדרך ההשוואה לפסיקות זרות, שב וקובע כוונת ביטול אמירה, ללא ראייה נוספת בדבר ביטול ממשי ובפועל, אין בה די.
27

10 1984 11 – הנתבע בחר שלא לעשות כן. לא די 12 22 – שכן שלא גמר בדעתו 23 פלוני נ’ אלמוני, מיום 5.7.2012שם, בסעיפים 26-29לפסק 24 25 26

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

12מתוך 17

דברים אלו מלמדים כי באם היה רצונו של המצווה לשנות או לבטל צוואתו, מצבו הבריאותי הקוגניטבי או הפיזי, לא מנע זאת ממנו ולא גמר בדעתו, לבטל את צוואתו. 1

והמסקנה היא, שהמצווה לא גמר אומר 2 3

4

.28די באמור להביא לדחיית ההתנגדות . 5

6

.29לשם הזהירות אדון גם בתנאי השני והשלישי – הטענה כי המנוח הצהיר על ביטול 7 הצוואה, בפני שני עדים הדוברים את שפתו. וכדלקמן: 8

9

הנתבע הצהיר בתצהירו נ/ 1כי בארבע חודשים טרם פטירת המצווה, בחודש אפריל 10 ,2008הצהיר המצווה בנוכחותו ונוכחות אחיו מ.ח. כי הוא ערך צוואתו דנן והוא מתחרט 11 עליה, מבקש לבטלה ויבטלה בכתב. 12

13

עוד הצהיר בתצהירו נ/ 1כי המצווה חזר על הצהרה זו מספר ימים לאחר מכן, הפעם בעת 14 בנוכחות בנו חד.ח. ודודתו ופ.ח. שהיא אחות המצווה. 15

16

העדים הללו דוברים את שפת המנוח, אך הם כולם עדים בעלי אינטרס ישיר לביטול 17 הצוואה – כולם יורשים על פי דין של המצווה שינחלו חלק מעיזבונו באם הצוואה 18 תבוטל. מנגד, אחות המצווה, שנטען כי ההצהרה הייתה בפניה לא הובאה להעיד. הדבר 19 פועל לחובת הנתבע. הלכה פסוקה היא כי כאשר בעל דין נמנע מלהציג ראיה או להביא 20 עד, יש להניח כי המדובר בראיה או עדות הפועלת לחובתו ותשמש כנגדו. ראו ע”א 21 465/88הבנק למימון מסחר בע”מ נ’ סלימה מתיתיהו ואח’, פד”י מ”ה ( ,651 )4ע”א 22 795/99פרנסואה נ’ פוזיל פד”י נ”ד (23 .107 )3

24

.30התנאיים הנוספים, ,4-7תנאים הנוגעים לעריכת ז כָּרוֹן דברים, חתימות הפקדתו וכו’ – לא 25 התקיימו ועל כך אין מחלוקת (כלל לא נטען כי התקיימו.) 26

27

העדרו של ז כָּרוֹן דברים הוא לכאורה פגם צורני הניתן לריפוי על פי הסמכות שמוענקת 28 לבית המשפט בסעיף 25לחוק הירושה, התשכ”ה- .1965דע עקא כי במקרה כאן, כאשר 29

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

13מתוך 17

העדה להצהרה הנטענת שהיא עדה אוביקטיבית לא הובאה לעדות כלל ומדובר בארבע עדים נטענים שונים להצהרה הנטענת, יש להקפיד הקפדה יתרה בעת בחינת גמירות דעתו של המצווה, כזכור, לשם ישמוש בסמכות בית המשפט שבסעיף 25לחוק הירושה התשכ”ה- ע”א 15/85רחל מזרחי נ’ מנשה רז ואח’, פד”י מא(1 2 3

,1965על בית המשפט להשתכנע למעלה מכל ספק, שלפניו צוואת אמת. ראו 4 5 .457 ,454 )4

6

רק במקרים נדירים יעשה שימוש בסמכות בית מהשפט לרפא פגם בצוואת שכיב מרע. ראו ע”א 430/73אקשטיין נ’ כהן, פ”ד כח (27 8 : 434 ,432 ,)

9

“המחוקק איפשר עריכת צוואה בעל-פה במקרים האמורים בסעיף 10 .23עצם האפשרות הזאת היא יוצאת דופן ביחס לחוקים אחרים 11 העולם הנאור. סכנה גדולה טמונה במתן אפשרות זו, כי לא זו 12 בלבד שיש סכנה של עדי שקר, אלא ישנה גם סכנה של עדים 13 שאינם מדייקים, והתוצאה מקבלת דברי עדים כאלה היא, שניתן 14 להעביר ירושות ונכסים גדולים על-פי הבל פיהם של העדים 15 כאשר אין אפשרות לסתור את דבריהם. מאחר שלא תמיד נמצא 16 אדם נוסף בזמן עריכת הצוואה הנטענת. המחוקק דאג איפוא 17 להתריס מה כלפי אי-דיוקים ודרש כי העדים ירשמו מיד זִכָּ רוֹן- 18 דברים ויפקידוהו בבית-המשפט, כלומר מיד כשאפשר לעשות 19 זאת. אם העדים עושים זאת ומציינים לא רק את דברי המצווה 20 בדיוק, אלא גם, כדרישת המחוקק, את הנסיבות לעשיית הצוואה 21 ודיבריהם יוציאם מידיהם ונמצאים בבית המשפט, הרי יש מקום 22 יותרל סמוך על כך שלא שינו מדברי המצווה ושלא טעו בדבריו. 23 ואילו אם הם מאחרים, הרי קיימת סכנה גדולה יותר שיש שינוי, 24 לפחות כלשהו, בין דבריהם לבין דברי המצווה, וכי בינתיים 25 התייעצו עם מי שהם מוצאים לנכון להתיעץ וזִכָּ רוֹן-הדברים 26 ועדותם בבית-המשפט אינם ניתנים לבקורת מתאימה.לכן במקרה 27 של צוואת שכיב מרע יש להקפיד על מילוי הוראות סעיף ( 23ב) 28 ורק במקרים נדירים יוכל השופט להשתמש לגבי מקרים כאלה 29 בסעיף 25לחוק”. 30

31

וגם ע”א 564/71הרטה (נשר) אדלר נ’ מאיר נשר, פד”י כו (32 :747 ,745 )2

33

“תנאי בלעדיו אין איפוא לקיום מסמך כצוואה, על-אף פגם 34 מהפגמים המנויים בסעיף 25שנתגלה בה, הוא ודאות מוחלטת, ללא 35 שום ספק, באמיתותה של הצוואה.” 36

37

.31אשר לגמירות דעתו של המנוח לביטול הצוואה, כפי שציינתי לעיל, במקרה כאן איני 38 סבורה כי המצווה גמר בדעתו לבטל צואתו במידת ההוכחה הנדרשת להוכחת טענה זו. 39 לא הוצגה לפני ראייה נוספת ממנה עולה כי המצווה פעל להוצאת “הכוונה לביטול” 40 הנטענת, לפועל. ראו המפורט להלן, על כן, איני סבורה כי במקרה כאן, קמה לבית 41

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

14מתוך 17

המשפט סמכות לעשות שימוש בסמכותו ולרפא את הפגם שעניינו העדרם המוחלט של ז כָּרוֹן דברים. ואפרט: 1 2

3

עו”ד א.נ. שערך את הצוואה, העיד כי בינו ובין המנוח היו גם קשרי הכרות טובים ועל כן, גם לאחר עריכת הצוואה ולאחר מחלת המנוח, ביקר את המנוח הן בבית החולים והן בביתו. עו”פטירתו. בתצהירו ת/ 2עו”סעיף 6לתצהירו ת/ – 2עו”ד א.נ. לא נחקר על הצהרה זוהאח חד.ח., הצוואה לפי בקשת אביו. עו”כי ביקרו הן בבית חולים והן בבית. 4 5
12
העובדה כי עד אובייקטיבי חיצוני אודות מצבו של המנוח לאחר מחלתו לא נחקר בנקודה מהותי עיקרית, מחלישה את טענת הנתבע כי מצבו של המנוח היה בכי רע עד כדי כך שלא התאפשר לו לחתום על צוואה חדשה. 13 14 15
16
זאת ועוד, בעלה עו”ד א.נ. לשם עריכת הצוואה, העיד כי המנוח פירט בפניו את רצונו להנחיל את כל רכושו לתובע. ראו עמוד 8שורות .4-13של האחות חסאנה חא.ח., שהתלווה למצווה בעת שנסע למשרדו של 17 18 19
20
נוסף על כך הצהיר העד בתצהירו ת/ 4חד.ח. קרא לאחים ולבני משפחה נוספים, והציע בנוכחות כולם לסמן בגיר את החלק בבניין שהנחיל המנוח לתובע. האח חד.ח. אישר בעדותו את הדברים שורות 5-9מבקש לשנות אותה. העד חזר על כך בעדותו בעמוד
26
לאמור יש להוסיף כי אחות התובע, העדה חס.ח. הצהירה בתצהירה ת/ רצונו של אביה להנחיל את ביתו לתובע עוד טרם עריכת הצוואה שכן בעלה התלווה למנוח בעת עריכת הצוואה. עוד הצהירה כי כי המנוח לא אמר שה

ד א.נ. העיד כי בפעם האחרונה ביקר את המנוח בביתו מספר חודשים טרם 6 ד א.נ. הצהיר כי המנוח לא ביקש ממנו לבטל צוואתו. ראו 7 , על אף שהעד מטעם הנתבע, 8 הצהיר והעיד כי הוא התקשר לעוה”ד על מנת לבקשו להגיע לש ם ביטול 9 ד א.נ. לא נחקר גם על מצבו של המנוח לאחר מחלתו, חרף 10 11

כי לאחר פטירת אשת המנוח, אחיהם של הצדדים, 21 22 – ראו עמוד 23 16 .עוד הצהיר כי המנוח לא הצהיר בפניו כי ביטל את צוואתו לה היה עד או הוא 24 8שורות 25 .16-21

5כי ידעה על 27 28 וא מבקש לבטל 29

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

15מתוך 17

צוואתו. העדה לא נחקרה על כך. גם אשתו של התובע שלא נחקרה על תצהירה ת/הצהירה כי המנוח לא ביקש לבטל צוואתו. עוד הצהירה כי המנוח הביע רצונותיו באופן חופשי. 1 6 2 3

4

התובע הצהיר בתצהירו ת/ 1כי אביו ז”ל נתן במתנה למתנגד, האח מ.ח., שטח של 5 100 מ”ר על מנת שיבנו את ביתם. המדובר בשטח הגג שמעל ביתו של המצווה שהוא הבית 6 נשוא הצוואה. התובע לא נחקר על כך בחקירתו הנגדית וכך גם לא נחקר על הצהרתו 7 בתצהירו ת/ 1כי אביו מעולם לא אמר לו שהוא מבקש לבטל את צוואתו או ביקש 8 לשנותה. כך שדברים אלו לא נסתרו ולמעשה לא הוכחשו ויש לראות בהם תמיכה לאמור 9 לעיל. 10

11

.32לאור האמור מאחר וטענתו של המתנגד היא כי המצווה אמר כי יערוך ביטול לצוואתו 12 בכתב והוא לא עשה כן, ומהעדויות עלה כי מצבו הבריאותי של המצווה לא מנע ממנו 13 לבצע ביטול בכתב ולמרות זאת ונוסף על כך, המצווה לא נקט בצעד פעיל אקטיבי 14 לביצוע הביטול – הרי שהעדרו של צעד אקטיבי לביטול הצוואה, משמש ראייה לכך 15 שאין מדובר במקרה בו המצווה התכוון לבטל צוואתו כדבריו לילדיו – שאינם זוכים על 16 פי צוואתו ולא הוכח כי המצווה גמר בדעתו לבטל את צוואתו. 17

18

משמעות הדבר כי לא ניתן לרפא את הפגם שבאי קיומו של ז כָּרוֹן דברים וגם בשל כך, לא 19 התקיימו התנאים לביטול הצוואה באמצעות צוואת ביטל “שכיב מרע”. 20

21

ראו בהקשר זה את הרקע שהביא לתיקון סעיף 25לחוק הירושה, התשכ”ה- 1965כמוזכר, 22 בין היתר, בפסה”ד של השופטת איריס אילוטוביץ’ סגל ת”ע 34556-05-18מיום 23 ,10.12.19ושם גם, הביקורת על הגמישות שניתנה לבית המשפט והצורך לדקדק אם לאו 24 בתנאים הצורניים בעת ביטול צוואה, אגב בחינת הנסיבות החיצוניות לביטול וגמירות 25 דעת המצווה. 26

27

.33אשר על כן, אני דוחה את טענות המתנגד. 28

29

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

16מתוך 17

.34אשר לתאריך הצוואה, עו”ד א.נ. העיד כי בדק את תאריך הנפקת החשבונית עבור המנוח 1 בגין עריכת הצוואה ובשל כך מצא כי התאריך הנכון הוא התאריך שנכתב. ראו עמוד 2 5 שורות .21-26עוד העיד כי לאחר מכן שינה את דעתו והתאריך הנכון הוא התאריך 3 שהודפס – כך לפי ז כרונו. העדה הנוספת לצוואה עו”ד ח.מ., העידה כי לא זכרה ולא 4 יכלה הייתה לאמת את מועד עריכת הצוואה מאחר ואין בידה רישום פגישותיה מאותו 5 מועד, אך לפי הערכתה, לאור מועד החשבונית שהציג לה עו”ד א.נ. במשרדו, המועד 6 הנכון הוא מועד החשבונית. ראו עמוד 21שורות 7 .6-22

8

מאחר והתאריך בכתב יד תואם את החשבונית שהוצאה, ובשים לב שמדובר בטעות שהיא 9 בשנה ולא בכל התאריך, אני מורה על תיקון הפגם כך שמועד הצוואה הוא לפי תאריך 10 החשבונית ושהוּסף בכתב יד .05.07.2006ראו העתק החשבונית שצורפה לתצהיר עו”ד 11 א.נ. ת/12 .3

13

נפסק: 14

15

.35ההתנגדות נדחית. 16

17

אני מורה על תיקון הפגם הצוואה כך שמועד עריכתה הוא ביום 18 .05.07.2006 ניתן צו קיום לצוואת המנוח מיום 19 .05.07.2006

20

התובע רשאי להגיש צו קיום צוואה פורמאלי לחתימתי. 21

יש לציין על גבי הצו את ההוראות שתוקנו. 22

23

.36הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך של ,₪ 3,000את האגרות ששילם על פי קבלות
ושכר ט רחת עו”ד כולל בסך של .₪ 17,000

24 25 26

מותר לפרסום בהשמטת פרטים מזהים, תיקוני הגהה ועריכה. 27

המזכירות תמציא פסה”ד לצדדים ותסגור ההליך. 28

ניתן היום, כ”ו סיוון תש”פ, 18יוני ,2020בהעדר הצדדים. 29

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

ת”ע ( 57977-10-17בקשה למתן צו קיום צוואה) ת”ע ( 57997-1017התנגדות) ת”ע ( 58014-10-17תיקון טעות בצוואה) ח’ נ’ האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח’

17מתוך 17

1

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן