יורש אחר יורש בצוואה - לדאוג לדורות הבאים !

יורש אחר יורש בצוואה הוא הסדר אשר מופיע בסעיף 42 לחוק הירושה ומאפשר למצווה להוריש את עזבונו ליורש הראשון, ולקבוע כי במות היורש הראשון או בהתקיים תנאי או בהגיע מועד מסוים יעבור עיזבון ליורש השני. המטרה של המחוקק בתניית יורש אחר יורש היא לאפשר למצווה לקבוע תנאים שיבטיחו כי צוואתו תגיע בדיוק למי שהוא חפץ בכך, גם אם יתרחשו מאורעות שונים במשך הזמן.

חשוב לשים לב שתניית יורש אחר יורש תהייה בלשון ברורה, כך שיובן מדבריו שהוראתו הינה ל”יורש אחר יורש בצוואה”. יש להימנע במיוחד, ממצב בו לשון ניסוח ההוראה יכניסו למצב של חיובי יורש על פי סעיף 45 לחוק הירושה. מצב זה יתכן, כאשר מלשון ההוראה עולה שהמוריש התכוון להורות לזוכה הראשון לבצע תנאי, הוא העברת הנכסים לזוכה השני. כאן המקום להדגיש כי בית המשפט קבע מפורשות כי לא תשמע טענה  כי אילו ידע לאשורן את התוצאות המשפטית של הלשון בה בחר עורך הצוואה – המצווה לא היה חותם על הצוואה.

סעיף 42 לחוק הירושה – יורש אחר יורש בצוואה מגביל את האפשרות לצוות לא יותר משניים. מכאן, שהמצווה אינו רשאי לקבוע להוריש ליותר משני יורשים חליפיים.

יורש אחר יורש בצוואה

דוגמאות לתניית יורש אחר יורש בצוואה

דוגמאות לתניית יורש אחר יורש בצוואה

1. אדם מוריש את דירתו לבתו הבכורה, תוך קביעת תנאי כי אם היא תמות ללא ילדים, הדירה תעבור לנכדו.

2. אדם מוריש את עזבונו לקרן צדקה, תוך קביעת תנאי כי אם הקרן תיסגר, העזבון כולו יעבור למדינה.

3. אדם מוריש את עסקו לבנו, תוך קביעת תנאי כי אם הבן ימות ללא ילדים, העסק יעבור לנכדו.

4. אדם מוריש את חלקתו לחברו הטוב, תוך קביעת תנאי כי אם החבר ימות לפניו, חלקו יעבור לנכדו.

5. אדם מוריש את כל רכושו לבן זוגו, תוך קביעת תנאי כי אם בן הזוג ימות לפניו, העזבון כולו יעבור לאחיו.

6. אב המעוניין כי בנו ירש את דירתו, ולאחר מכן נכדו ירש את הדירה ולא אשת בנו.

7. אדם מצווה את דירתו לבת זוגו, כאשר הדירה תעבור מבת הזוג אל בנו של המנוח לאחר 15 שנה, או אחרי שבת הזוג תמות – לפי האירוע המוקדם ביותר.

 

זכויותיו של היורש השני בהסדר של יורש אחר יורש בצוואה

היורש הראשון, הוא בעל הזכויות בעזבון והוא רשאי לעשות בו כבשלו.

סעיף 42 (ב) לחוק הירושה, קובע כדלקמן:

“הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה”.

לכן היורש הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כ’בתוך שלו’. היורש הראשון רשאי לכלות את נכסי העיזבון – כולם או חלקם – ואם עושה כן הרי שמבחינה משפטית פועל הוא כדין. על כן, זולת האיסור הקבוע בסעיף כי היורש הראשון מנוע מלצוות לאחר את הרכוש שזכה בו בצוואה, רשאי הוא לעשות ברכושו כל פעולה אחרת, לרבות העברתו לאחר בחייו, קרי לתת אותו במתנה (לדוגמא העברת זכויות בדירת מגורים ללא תמורה).

לכן חשוב להקדיש מחשבה כיצד ליישם את ההוראות בדבר יורש אחר יורש בצוואה ולהבין את משמעותן ביחס לגורל הירושה, איזה מגבלות רשאי המצווה להטיל על יכולתו של היורש הראשון לעשות בעיזבון כבתוך שלו. שימו לב שהמצווה רשאי לקבוע בהסדר של יורש אחר יורש בצוואה הוראות (מפורשות או משתמעות). ויש לנסח את הוראות המגבילות בהתאם לרצון המצווה קרי הוראה המגבילה את זכותו של היורש הראשון היא בעלת נפקות אישית (IN PERSONAM) או כלפי כולי עלמא (IN REM).

הזכות לנכס חלופי של היורש השני בהסדר של יורש אחר יורש בצוואה - זכות העקיבה

תורת העקיבה

בית המשפט העליון קבע כי במקרים שבהם החליף היורש הראשון את נכס העיזבון שזכה בו, וזאת באמצעות מכירתו ורכישת נכס אחר תחתיו, יכול היורש השני בהסדר של יורש אחר יורש בצוואה לזכות בנכס החדש כ”תחליף” של נכס העיזבון. המשמעות המשפטית לכך היא שהיורש השני רשאי לעקוב אחר הנכס שבו זכה היורש הראשון, ואם יצליח היורש השני להוכיח כי מקורו של הנכס החלופי הוא בעיזבון המוריש יזכה בו היורש השני. יתרה מזאת יש לציין כי בפסק הדין ע”א 37/80 באומן נ’ נתן נקבע כי זכות העקיבה של היורש השני חלה גם אם רק חלק יחסי של הנכס החלופי מקורו בנכסי עיזבון.
יודגש ברחל בתך הקטנה כי בית המשפט קבע מפורשות כי נטל ההוכחה המוטל על כתפי היורש השני, באופן שזכותו ביחס לנכס החדש, שאינו מוזכר בצוואה, ושנרכש על ידי היורש הראשון, תוכר רק משהוכחה במובהק זהות בין הנכס שנמכר לבין הנכס שנרכש.

נשאלת השאלה – מה אם מדובר בעסק ?
נניח שמכר היורש הראשון את הנכס שירש והשקיע את תמורתו בעסקו, והעסק שגשג ומצבו היה מעולה בעת פטירתו של היורש הראשון, האם יהיה היורש השני זכאי לקבל את תמורת הנכס שהיה אמור לקבל על פי הצוואה של המוריש ?!

היורש הראשון נפטר לפני המצווה בהסדר של יורש אחר יורש בצוואה

בהסדר של יורש אחר יורש בצוואה, מקום שנפטר היורש הראשון, בעוד המצווה בחיים, מתבטל הסדר הורשה זה שנקבע בצוואה, והעזבון עובר ליורשים על פי דין.

”תנאי שבלעדיו אין לזכיית היורש השני היא זכייתו של היורש הראשון (סעיף 42 (א) לחוק) אם מת היורש הראשון לפני המוריש, לא זכה הוא בעיזבון. לפיכך אין ליורש השני זכות בעיזבון. חייו של המוריש הראשון מהווים את התחום לזכייתו של היורש השני” (מספרם של שוחט גולדברג ופלומין)

יפים דבריו של פרופ’ שילה סבור שזהו הדין הנוהג:

”הדוגמה הבולטת והשכיחה ביותר היא מות היורש הראשון לפני מות המוריש. במקרה זה, הוירש הראשון איננו זוכה ולכן, אוטומטית, אין ליורש השני זכות בעזבון…..לכאורה היורש השני איננו יורש ולכן יש לפנות לסעיף 49 הדן בשאלת מות יורש לפני מוריש. אמנם אפשר לעשות זאת ולקבוע כפי שנקבע בסעיף שאם יש ליורש צאצאים – הם יורשים אותו, ואם אין – הוראת הצוואה מתבטלת ויירשו היורשים על פי דין של המוריש”

שילוב יורש אחר יורש בצוואה – רק על ידי עורך דין המתמחה בדיני ירושה

הוראת יורש אחר יורש היא כלי משפטי גמיש שניתן להשתמש בו למגוון מטרות. עם זאת, חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני עריכת צוואה המכילה הוראה זו, כדי לוודא כי היא תקפה וחוקית. יתרה מזאת ניסוח לא תקין של הוראת יורש אחר יורש בצוואה עשוי להוביל לסכסוכי ירושה מורכבים.
שימו לב ללשון תניית יורש אחר יורש קיים משקל מרכזי בהתחקות אחר רצון המצווה ופרשנות בית המשפט את תניית יורש אחר יורש בצוואה.

עו”ד ארז קרט מתמחה בעריכת צוואות המשלבות תניית יורש אחר יורש בצוואה באופן מקצועי אשר עולה בקנה אחד עם דרישות הפסיקה. קבעו עוד היום פגישה וערכו את צוואתכם אצל מומחה לדיני ירושה וצוואות.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג יורשים בהתנגדות לצוואה או הגנה על צוואה שמכילה תניית יורש אחר יורש בצוואה

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן