צוואה נוטריונית

צוואה משפטית היא מסמך המבטא את רצונותיכם כיצד יש לטפל ברכושכם ובענייניכם לאחר פטירתכם. הצוואה מאפשרת לכם גם לבחור אפוטרופוס עבור ילדיכם הקטינים, נאמן לנכסיכם ומוציא לפועל לעיזבון שלכם. צוואה משפטית יכולה לעזור לך להימנע ממחלוקות בין היורשים שלך ולהבטיח כי מורשתכם תכובד.

עם זאת, צוואה משפטית אינה תקפה אלא אם היא עומדת בדרישות מסוימות על פי המפורטת בחוק הירושה. במידה ובוחרים לערוך צוואה נוטריונית היא להיות מאושרת על ידי נוטריון מורשה. נוטריון הוא אדם שיכול לאמת את זהותך, לחזות בחתימתך ולאשר שחתמת על המסמך מרצון וללא כפייה.

צוואה נוטריונית

צוואה בפני רשות = צוואה נוטריונית

סעיף 22 א לחוק הירושה קובע כדלקמן:
“צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.”

המשמעות היא שצוואה בפני רשות היא צוואה שמוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו. הגורם הרשמי (“נציג הרשות”) יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה.

סעיף 22 ז לחוק הירושה קובע כדלקמן:
“לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט”.

משמעות הסעיף היא שלפי החוק הירושה, דין נוטריון כדין שופט בכל הנוגע לעריכת צוואה בפני רשות. כלומר, סמכויותיו של הנוטריון זהות לאלו של שופט בעת אישור צוואה. המשמעות המשפטית היא שאישור צוואה על ידי נוטריון מהווה ראיה בעלת משקל רב בהליכים משפטיים.
ניתן לראות זאת במגוון פסיקות של בתי המשפט השונים, לדוגמא בפסק דין ת”ע 41070-08-10 שבו התבצע אישור צוואה נוטריונית למרות פגמים באישור הנוטריוני.

יש לכך חשיבות רבה מבחינת תוקפה של הצוואה הנערכת בפני הנוטריון ומאושרת על ידו, מאחר שהדבר מספק ודאות רבה בכל הנוגע לקבילותו של הצוואה והאפשרות לתקוף אותו בעתיד. גם אם מי מהיורשים הפוטנציאליים יתנגד לצוואה שנערכה בפני נוטריון, העובדה שמדובר בצוואה נוטריונית תקטין באופן משמעותי את הסיכוי שההתנגדות לצוואה נוטריונית תגרום לפסילתה.

אחת הסיבות לכך היא הדרישות הרבות ואחריות של הנוטריון כלפי המצווה בעת עריכת צוואה נוטריונית. כך למשל מחייבות תקנות 4(א) + (ד) לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977 את הנוטריון, המתבקש לערוך אישור על עשיית צוואה בפניו, לברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו והוא אף לא ייתן את אישורו על עשיית הפעולה בפניו אם בנסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה. זאת ועוד, תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון להצטייד מבעוד מועד בתעודה רפואית עדכנית ליום עשיית הפעולה, בדבר מצבו של הניצב לפניו מקום והניצב מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו.
תקנות נוספות מכבידות אף הם את אחריות הנוטריון כלפי המצווה, כגון תקנה 8 לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון המתבקש לערוך מסמך לחתימתו של אדם שהוא אילם, חירש או עיוור לציים באישורו עובדה זו וכן את הדרך בה השתכנע שאותו אדם הבין את משמעותה של הפעולה. 
זאת ועוד הנוטריון מחויב גם לנהל פנקס צוואות, בנוסף לספר הנוטריונים ובו עליו לרשום את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי האישור הנוטריוני, שם בית המשפט שבו הופקדה ומועד ההפקדה.

ייחודה של צוואה נוטריונית שהיא נעשית בין שניים בלבד – בין המצווה לנטוריון, לפיכך באה דרישה דווקנית שעניינה להבטיח כי הנוסח המאושר הוא הנוסח בו חפץ המצווה ולא נוסח שהוכתב לו או נכפה עליו ללא ידיעת הנוטריון. מתוך שכך נקבע כי הצוואה תוגש לנוטריון בין פיזית ובין בהקראתה על ידי המצווה עצמו על מנת שלנוטריון לא יהא כל ספק מי הוא העומד מאחוריה ומאחורי הוראותיה. אין די בהקראתה לפני המצווה – היפוכם של דברים, הקראתה של הצוואה לפני המצווה אינה חלק מרכיבי היסוד, כך שניתן לרפא את העדר ההקראה אם יוכח, כדוגמה, שהמצווה קרא בעצמו את דבר הצוואה והבינם. מאידך, לעולם אנו נדרשים למרכיב היסוד של הבאתה לפני הנוטריון על ידי המצווה עצמו.

ייחודה של צוואה נוטריונית - הבאתה לפני הנוטריון על ידי המצווה עצמו.

צוואה נוטריונית נעשית בין שניים בלבד – בין המצווה לנטוריון, לפיכך באה דרישה דווקנית שעניינה להבטיח כי הנוסח המאושר הוא הנוסח בו חפץ המצווה ולא נוסח שהוכתב לו או נכפה עליו ללא ידיעת הנוטריון. מתוך שכך נקבע כי הצוואה תוגש לנוטריון בין פיזית ובין בהקראתה על ידי המצווה עצמו על מנת שלנוטריון לא יהא כל ספק מי הוא העומד מאחוריה ומאחורי הוראותיה. אין די בהקראתה לפני המצווה – היפוכם של דברים, הקראתה של הצוואה לפני המצווה אינה חלק מרכיבי היסוד, כך שניתן לרפא את העדר ההקראה אם יוכח, כדוגמה, שהמצווה קרא בעצמו את דבר הצוואה והבינם. מאידך, לעולם אנו נדרשים למרכיב היסוד של הבאתה לפני הנוטריון על ידי המצווה עצמו.

מילים אחרות, טקס הקראת הצוואה על ידי הנוטריון ואישורו של המצווה בא בנוסף לדרישת הגשתה לרשות על ידי המצווה, ודוק – המחוקק מדגיש כי הגשת הצוואה תעשה על ידי המצווה עצמו ולא על ידי מי מטעמו. הדברים מפורטים ביתר הדגשה בסע’ 25 (ב) (3) לחוק המפרט את מרכיבי היסוד של צוואה נוטריונית בפני נוטריון –

“בסעיף זה “מרכיבי היסוד בצוואה” הם –

(3) בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו” (הדגשה שלנו)
“המצווה בעצמו” ולא מי מטעמו, שהרי אם לא כך היה המחוקק כותב “על ידי המצווה” ולא מוסיף תיבת “בעצמו” והרי ציינו שאין המחוקק משחית מילותיו לריק.
כך עולה, לכאורה, אף מפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע”א 594/99 אוח. נ. אליעזר (2001) ובלשונו –
“סעיף 22(א) לחוק הירושה קובע שתי דרכים להבאת דבר המצווה בפני הנוטריון: הדרך האחת היא “באמירת דברי הצוואה בעל-פה”; הדרך השנייה היא “בהגשת דברי הצוואה בכתב”. הוראות אלה מתקיימות אם המצווה מוסר את הוראותיו לנוטריון בטלפון, הן מועלות על-ידי הנוטריון על הכתב ומוקראות על-ידיו למצווה”

כיצד מתבצעת עריכת צוואה נוטריונית ?

בכדי לאשר צוואה נוטריונית, על המצווה להפקיד, בידיו של הנוטריון, את הצוואה אותה מעוניין, הראשון, כי תקוים בבוא העת. על כן ראשית, מקריא הנוטריון, למצווה, בשפה שהינו מבין את הצוואה.

ניתן, אף למסור את פרטי הצוואה, בעל פה, בפני הנוטריון. בפסק דין מוביל בתחום ע”א 594/99 התקשרה המצווה טלפונית עם נוטריון, אשר טיפל בעבר בענייניה, והקריאה לו בטלפון את פרטי הצוואה שביקשה לכתוב. במקרה שמדובר בצוואה, שכתובה בשפה זרה, יש לצרף אישור שייכתב, על גבי הצוואה, בידי מתרגם.
יודגש ברחל בתך הקטנה כי אך ורק לאחר שנוטריון מתרשם, כי מצווה עושה, כן, מתוך רצון חופשי וללא השפעה זרה, פסולה, של צד ג’, הצהיר שזו צוואתו, יעברו הצדדים לשלב החתימות.

כמו כן חושב על הנוטריון לוודא, כי המצווה, אינו מאושפז בבית החולים, חלילה, או מרותק למיטתו. שכן אזי, אין באפשרותו של הנוטריון לאשר, את הצוואה, אלא באם יומצא לו אישור רפואי, כי המצווה כשיר לצוות, את שיעשה ברכושו, לאחר לכתו מן העולם, כפי שנדרש בדין.

נוטריון

צוואה נוטריונית באמצעות צוואה חסינה

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה.
עו”ד קרט, בעל מערכת נוטריון אונליין שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין צוואות, ונקראת צוואה חסינה™.

המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין צוואות.

בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן