ת"ע 60360-08-20 - קיום צוואה בכתב יד פגומה

בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון - נתבקש לדון בסוגיה של קיום צוואה בכתב יד פגומה. המנוח לא ציין תאריך, לא חתם על המסמך. הכתוב כאמור בכתב יד הנעדר תאריך ואיננו נושא גם לא את חתימתו של המנוח האם. מדובר במסמך שהשתכלל לכדי צוואה או שמא מדובר במסמך שנכתב ללא כוונה לצוות בפועל ?

בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון

ת”ע 60360-08-20
פלונית נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח’

בפני סגן הנשיאה, כב’ השופט נחשון פישר
התובעת פלונית ע”י ב”כ עוה”ד אריה טויטו
נגד
הנתבע האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב
פסק דין

לפניי בקשה לצו קיום צוואת המנוח ש.ל ז”ל אשר הלך לבית עולמו ביום ( 18.01.20להלן: 1 המנוח)”.

 

המבקשת היא אשתו של המנוח ומנישואיהם נולדו ולהם חמישה ילדים משותפים. למגינת לב, בנם הבכור של המבקשת והמנוח נפטר בשנת ,2018ממחלה תורשתית ממנה נפטר גם המנוח.  

 

המבקשת הגישה בקשה לקיום צוואה בכתב יד, לרשם לענייני ירושה בתלהעביר את הבקשה לבית משפט זה היות ועל פי בחינתו הצוואה אינה נושאת תאריך עריכה.

-אביב יפו אשר מצדו 

 

ילדיהם של המבקשת והמנוח הגישו תצהירי תמיכה בבקשה למעט בן אחד אשר לא הביע עמדה 10 וביקש להישאר נייטרלי. 

 

ב”כ היועמ”ש במשרד האפוטרופוס הכללי הודיע על כוונתו שלא להתערב בבקשה. 

 

דיון והכרעה 

.1מדובר במסמך הכתוב בכתב יד המונה 4דפים הנושא את כותרת “צוואה משותפת” הכתוב כאמור בכתב יד הנעדר תאריך ואיננו נושא גם לא את חתימתו של המנוח. 
סעיף 19 לחוק הירושה, התשכ”ה-( 1965להלן: “חוק הירושה)” קובע כי: .צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב  בידו ותיחתם בידו. 

.2פרופ’ שמואל שילה בספרו “פירוש לחוק הירושה,” תשכ”ה-( 1965כרך א – ( 443 )1995בעמ’ 1) 187כותב מהי צוואה בכתב יד. 2

“בינו לבין עצמו יכול אדם להורות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, לשים את הכתוב בין מסמכיו, ולפנינו צוואה כשרה למהדרין שתכובד לאחר מותו. כל מה שיש להקפיד עליו הוא שהכל יירשם בכתב ידו, שיכתוב תאריך ויחתום על המסמך.” (ההדגשה שלי-נ.פ).  

 

.3בהתאם לפסיקה הרווחת תוקפה של צוואה שנערכה בכתב יד נעוצה בשאלה האם 8

מדובר במסמך שהשתכלל לכדי צוואה או שמא מדובר במסמך שנכתב ללא כוונה לצוות בפועל . כמו כן, עת מוגש מסמך לקיום צוואה אשר נכתב בכתב יד, על בית המשפט לבחון את כתב היד ולהידרש לשאלה האם מדובר בכתב ידו של המצווה. 91011

 

סעיף 25לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט לקיים צוואה גם פגמים.

אם נפלו בה 

“(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 22 ,20 ,19או 23או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.  
(ב) בסעיף זה “מרכיבי היסוד בצוואה” הם: 20
( )1בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19הצוואה כולה כתובה בכתב
ידו של המצווה; 22
23 .”]…[

21 24

.4ככלל, תכליתו של סעיף 25לחוק הירושה הוא ריפוי פגמים בצוואה שנערכה שלא כדין 25

(ע”א 679/76אילה סלי הוריה, אפוטרופסיה הטבעיים דוד ו-הניה סלי נ’ עזבון המנוח 26

קרל שפר מנהל עזבונו נ’ פלדמן, ו- 2אח’, לב ( 2“דינמיים” צורניים הניתנים לתיקון. .))1978( 788 ,785 )לעניין צורת הצוואה, 27282930הפסיקה הבחינה בין מרכיבים “סטאטיים,” ו”קונסטיטוטיביים,” המהווים את אותם מרכיבי יסוד בצוואה שבלעדיהם לא יוכל ביהמ”ש לקיים את הצוואה, לבין מרכיבים

31

בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון

 

(ראה בעניין זה: ת”ע 11632/99פלוני נ’ אלמוני, פורסם באתר “נבו” וכן ספרם של ש’ 1
שוחט, מ’ גולדברג, פלומין, דיני ירושה ועזבון”, הוצאת סדן, עמ’ ,84וכן ד”נ 40/80קניג נ’ 2
כהן, פ”ד לו(.)701 )33

4

.5למקרא הוראות סעיפים 19ו- 25לחוק הירושה במאוחד ניתן ללמוד על שלושה מרכיבי 5

היסוד של צוואה שנערכה בכתב יד והם; הצוואה חייבת להיכתב כולה על ידי המצווה, על הצוואה לכלול תאריך, ובכלל זה קיימת דרישה כי על הצוואה להיחתם בכתב ידו של המצווה. 6

התאריך ייכתב בכתב ידו של המצווה, 7

8

9

.6כפי שעולה מסעיפי החוק, אלו הן דרישות צורניות יחידות ברם חיוניות אשר ההיגיון 10

המנחה אותן היא העובדה שחותכת לכך שאכן מדובר בצוואתו של המנוח.

הצוואה אשר נכתבה בכתב ידו של המצווה מהווה הוכחה 

.7על כך עמד בית בית המשפט בת”ע (ת”א) 7201/00עזבון המנוח חיים נקדימון ז”ל נ’ דב 14

נקדימון [פורסם בנבו] ( ,)8.4.2002פסקה 15 :9

 

“תכלית החקיקה בענייני צוואה הינה בשניים: מחד הכלל שיש לקיים את רצון המת ומאידך הצורך בהסדרים פורמליים צורניים שממלאים פונקציה הוכחתית בעיקר לרצון המצווה, המזהירה באשר לרצינות הצעד ומגינה מפני השפעות בלתי הוגנות, הינו, הוכחת אמיתות הצוואה וגמירות הדעת של המצווה.”  

 

.8בענייננו מדובר במסמך שנעדר תאריך, ברם נושא את הכותרת “צוואה משותפת בין ש.ל ת.ז… לבין ל.ל, ת.ז שניכם מ__, רחוב…” יצוין שהמנוח רשם על גבי המסמך את שמו כמו גם את שם המבקשת וציין את מספרי תעודות הזהות של שניהם. יחד עם זאת, לא קיימת חתימה פורמלית על גבי המסמך של המנוח או של המבקשת. המנוח כתב בסוף הצוואה עד 1חתימה..,. עד 2חתימה.. חתימת 

עו”ד…. . 

.9לטענת המבקשת כתיבת נוסח זה על ידי המנוח מהווה ראיה לכך שלמנוח הייתה גמירות דעת ולאחר ששוחח עם המבקשת ובתם לעניין הצוואה חיפש דוגמאות 2 לצוואות, המנוח לא החתים עדים או חתם בפני עורך דין ואולם לטענתה, עסקינן  בצוואה בכתב יד אשר אינה דורשת חתימה בפני עדים או אימות על ידי עורך דין. 

 

.10בע”א 9200/99חנוכה נ’ האפוטרופוס הכללי, גמירות דעת בצוואה שבכתב יד הוא נטל הוכחה כבד יותר מאשר בצוואות אחרות.

פ”ד נו ( 801 )3נקבע כי נטל ההוכחה של 

יצוין כי בסעיף (25ב) לחוק, שעניינו צוואה בכתב יד, נכללה דרישה מפורשת בסעיף (25א) שעניינו גם צוואות בצורות אחרות –
טעמה של הדרישה בכך שצוואות בצורות אחרות, כמו צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה על- 10
פה, יש בעשייתן מידה של טקסיות ורשמיות המעידה על רצינותו של המעמד ועל גמירת-דעתו של המצווה. לפיכך לא הוזכר לגביהן הצורך בגמירת-הדעת במילים מפורשות. אולם בצוואה בכתב יד – שמן הסתם נכתבת על-ידי המצווה בינו לבינו ושלא במעמד טקסי ורשמי מפורשת (לדעה אחרת ראו שילה [ ,]15בעמ’ .)231ואולי ניתן ללמוד מכך שנטל הוכחתה של גמירת-הדעת בצוואה בכתב יד כבד מנטל הוכחתה של גמירת-הדעת בצוואות בצורות אחרות, 11 12
שהוא קל יותר. ” (ההדגשה שלי-נ.פ)  

– שלא נכללה 8 “…בדבר גמירת דעתו של המצווה….” דומה כי 9 – היה צורך בדרישה 13 14 15

.11המבחן לקיומה של גמירות דעת בצוואה בכתב יד הוא מבחן חיצוניועל מנת להוכיח כי התקיימה גמירות דעת, יש לבחון האם התקיימו שלושת התנאים שנמנו לעיל, היינו צוואה שנכתבה בכתב ידו של המנוח ועליה תאריך וחתימתו של המצווה. התקיימותם של תנאים אלו מצביעים על גמירות דעת. -אובייקטיבי , 17181920
21
.12לאחר עיון בצוואה, בתצהירים שהוגשו על ידי היורשים ולאחר ששמעתי את עדותה של המבקשת, מצאתי לדחות את הבקשה ואסביר; 2223
24
.13התרשמתי כי המסמך המדובר בבית, היווה טיוטה ראשונה, מסמך זה נעדר תאריך וחתימה ולדידי לא התגבש לכדי צוואה בפועל. אשר נמצא בין מסמכיו של המנוח בחדר עבודתו 252627
 
.14לכאורה מדובר במסמך אשר נכתב בכתב ידו של המנוח כפי שהעידה המבקשת וכפי שהצהירו ילדיהם. 2930
31

 

 

.15ברם וכפי שהעידה המבקשת בעלה המנוח רצה לערוך צוואה והיא שעצרה בעדו, מתוך אמונתה האישית כי זה מזרז את סוף החיים ועל פי עדותה הוא החליט לערוך צוואה בעצמו וכפי שהשיבה לשאלות בית המשפט; 123

4

לשאלת בית המשפט אם אני חתומה יחד עם בעלי על הצוואה הזאת, אני אומרת 5
שבעלי כל הזמן ביקש ממני לעשות צוואה, ולי היתה אמונה כזאת שאם עושים זה מזרז את הסוף, ועצרתי אותו, אבל הוא תמיד אמר שהוא רוצה לעשות את זה, וכנראה שהוא החליט לעשות את זה לבד. 6 7 8
לשאלת בית המשפט כתב היד הוא שלו. 9
10
לשאלת בית המשפט אני לא חתמתי, הוא עשה את זה ואני תמיד התנגדתי. לא חתמתי עליה. אני לא ראיתי את הצוואה. אחרי השבעה פניתי לא’ (עו”ד א.ט ,) בעלי היה מאוד מסודר, היה לו משרד במרתף שהוא עבד כחוקר, ועורך הדין ביקש ממני לבדוק וירדתי למטה ביחד עם הבת שלי וחיפשנו ומצאנו את רצונו מה שהוא השאיר לי, זה מה שהוא כתב. כל השנים זה מה שהוא רצה, ואני עם האמונה שלי תמיד התנגדתי. אני נשואה לו 50שנה וזה באמת מה שהוא רצה. 1112 13 14 15
1617
(עמ’ 1מול שורות 14-27לפרוטוקול מיום .)24.11.2018
19
.16לאור האמור ועל פי צורתו ותוכנו של המסמך אשר יועד לשאת את חתימת המנוח, חתימת המבקשת, רעייתו, מצאתי כי בנסיבות המקרה דנן הפגמים היות והמסמך שלפניי נעדר גמירות דעת שלא הוכחה במקרה זה, אכן לכאורה בכוונת המנוח היה לערוך צוואה משותפת לו ולמבקשת והוא ערך בעצמו, בכתב ידו טיוטה ראשונה של צוואה כזו ואולם מסמך זה לא השתכלל לכדי צוואה משותפת, המנוח לא ציין תאריך, לא חתם על המסמך ולא החתים את המבקשת על גבי המסמך שכן וכפי שנאמר המבקשת אשר פרטיה מצויים על גבי המסמך וכתוב עם פרטיו של המנוח, התנגדה לחתימה על המסמך האמור ועל מסמך כל אופי ומשמעות דומה. 20לא ניתן להתגבר על 2122232425262728
29
.17המנוח לא השמיד את הטיוטה הראשונית שהכין ושמר אותה בין מסמכיו. המנוח אכן בדק את נושא עריכת הצוואה ובדק זאת עם המבקשת, כשכתב לעצמו מסמך טיוטה כיצד הוא רואה את צוואתו המשותפת עם אשתו. ברם, המסמך האמור לא 303132

בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון

ת”ע 60360-08-20

פלונית נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח’

 

השתכלל לכדי צוואה, לא לכדי צוואה משותפת וגם לא לכדי צוואתו של המנוח עצמו. 12

 

.18השתכנעתי כי לכאורה בכוונת המנוח היה לחתום יחד עם אשתו על צוואה משותפת בפני עדים ובפני עורך דין. מסמך זה שנמצא בין מסמכיו של המנוח היווה במועד עריכתו טיוטה ראשונית הא ותו לא. 456

 

.19על כן, ומכל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי כפי שמסמך זה לא השתכלל 

לכדי צוואה במועד עריכתו על ידי המנוח הרי שלא ניתן להכשיר את המסמך הזה 

כעת ובדיעבד וליתן לו תוקף של צוואה. 

 

.20מכל מה שבא לפניי, לא מצאתי לאשר את המסמך שהוגש לקיום אשר נכתב בכתב 12

יד ונעדר תאריך וחתימה של המצווה ואיננו אלא טיוטה של צוואה משותפת. 

.21התוצאה היא שהבקשה לצו קיום צוואה נדחית. 

 

.22תואיל המזכירות לשלוח את פסק הדין לב”כ המבקשת ולסגור את התיק. 

.23מותר לפרסום בהשמטת כל פרט מזהה.

 

ניתן היום, י”ט שבט תשפ”א, 01פברואר ,2021בהעדר הצדדים. 

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן