תזכיר חוק - שניים שמתו כאחד והסתלקות – מבצע חרבות ברזל

א. שם החוק המוצע

חוק הירושה (שניים שמתו כאחד והסתלקות – מבצע חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ”ד -2023

ב. מטרות החוק המוצע והצורך בו

ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד ( 7באוקטובר )2023החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. כמו כן, ישנם נעדרים רבים שטרם אותרו. בנוסף, דווח על מאות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

נוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד ( 7באוקטובר )2023על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 0-80ק”מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-( 1951להלן – חוק ההתגוננות האזרחית.) עוד באותו יום, על רקע האירועים האמורים ולאחר שהשר לביטחון לאומי נוכח כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע חירום אזרחי בישראל, ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 90ב(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש,] התשל”א- ,1971הכריז השר על אירוע חירום אזרחי בשטח המדינה כולה, למעט ברדיוס של 0-80 ק”מ מרצועת עזה, אשר לגביו הוכרז מצב מיוחד בעורף. בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, הוכרז בצה”ל על מבצע “חרבות ברזל.” ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40לחוק-יסוד: הממשלה.

במסגרת האירועים הקשים נרצחו משפחות שלמות או מספר בני אותה משפחה ששהו יחד ביישובים שסמוכים לרצועת עזה ובסביבתם, למשל בפסטיבל המוסיקה “נובה”. מטרתו של חוק זה היא לקבוע הוראות שיקלו על הליכי הירושה ועשויות למנוע עיוותים בחלוקת בעיזבון לגבי מקרים קשים אלה, בשים לב לנסיבות המיוחדות של האירועים.

לפי חוק הירושה, התשכ”ה-( 1965 להלן – “חוק הירושה”) עם פטירת המוריש, העיזבון עובר ליורשיו. סעיף 9לחוק הירושה, שכותרתו “שניים שמתו כאחד”, קובע את אופן חלוקת העיזבון במקרים שבהם נפטרו כמה בני משפחה ולא נקבע מה היה סדר הפטירות ביניהם. החוק מבחין בין “יורש ודאי”, שיורש בכל מקרה חלק מהעיזבון בלי תלות בסדר הפטירות, לבין “יורש ספק” שיורש רק בסדר פטירות מסוים, ונותן עדיפות ליורש ודאי.

האירועים הקשים שאירעו בימים 7.10.2023עד 8.10.2023יצרו מצבים מורכבים וקשים מבחינה עובדתית ומשפטית, אשר עלולים להביא לכך שיישום הוראות הדין על מקרים מסוימים, עלול לגרום לאי צדק בחלוקת העזבון בין היורשים. לכן, מוצע לאפשר בהוראת שעה שיקול דעת לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, במקרים המתאימים, לסטות מהכללים שבסעיף 9בשל טעמים של צדק והוגנות.

בנוסף, כדי להקטין מחלוקות עתידיות ולצמצם את הסיכון לסכסוכי ירושה סביב שאלת סדר הפטירות, ביחס לחלוקת העיזבון, ובשים לב למשמעות הלא פשוטה של דיונים כאלו, מוצע לקבוע כי בני משפחה שנרצחו בפעולות האיבה ביישובי הדרום וסביבתם בימים 7.10.2023עד ,8.10.2023 יראו אותם כאילו לא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה לעניין סעיף 9 לחוק.

עוד מוצע, כהוראת שעה, לאפשר ליורשים של מנוחים שנרצחו באירועי האיבה ובקרבות במלחמת חרבות ברזל להסתלק מן העיזבון לא רק לטובת בן זוג, ילדו ואחיו של המוריש, כאמור בסעיפים 6א) ו- (6ב) לחוק הירושה, אלא גם לטובת הורהו או נכדו של המוריש.

ג. עיקרי החוק המוצע

.1התיקון יהווה הוראת שעה מיוחדת ביחס לירושתם של מורישים שנרצחו בפעולות האיבה ביישובי הדרום והסביבה בימים כ”ב בתשרי התשפ”ד עד כ”ג בתשרי התשפ”ד, 7באוקטובר 2023עד 8באוקטובר .2023 .

 2. מוצע להרחיב את מעגל בני המשפחה של הנרצחים בפעולות האיבה הנ”ל שניתן להסתלק לטובתם בסעיף 6לחוק.

.3 מוצע לאפשר שיקול דעת לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, לסטות מהכללים שקבועים בסעיף 9מטעמים של צדק והוגנות בהליכי ירושה של נרצחים כאמור.

.4 מוצע לקבוע כי בני משפחה שנרצחו בפעולות האיבה ביישובי הדרום והסביבה כ”ב בתשרי התשפ”ד עד כ”ג בתשרי התשפ”ד, 7באוקטובר 2023עד 8באוקטובר ,2023יראו כאילו לא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה לעניין סעיף 9 לחוק.
ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים החוק מתקן בהוראת שעה את חוק הירושה תשכ”ה- 1965על דרך תיקון סעיפים 6ו- .9

ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה לחוק המוצע אין השפעה ישירה על תקציב המדינה.

ו. להלן נוסח החוק המוצע –

תזכיר חוק מטעם משרד המשפטים:

תזכיר חוק הירושה (תיקון מס’…) (הוראת שעה), התשפ”ד -2023
הוראת שעה ( .1א) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד שמונה עשר חודשים מיום פרסומו, יקראו את חוק הירושה התשכ”ה- ( 1965להלן – החוק העיקרי), כאמור בחוק זה.
(ב) שר המשפטים רשאי להאריך את התקופה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

תיקון סעיף .2 6בסעיף 6לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: (“ב )1על אף האמור בסעיף קטן (ב,) יורש של מי שנהרג באירועי האיבה ובקרבות במלחמת חרבות ברזל, רשאי להסתלק מחלקו בעיזבון גם לטובת הורהו או נכדו של המוריש.”

תיקון סעיף .3 9 בסעיף 9לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: “ג) על אף האמור בסעיף קטן (א,) רשאי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט, לפי העניין, לקבוע חלוקה אחרת ביחס לעיזבונו של מי שנרצח בפעולות האיבה ביישובי הדרום וסביבתם בימים כ”ב בתשרי התשפ”ד עד כ”ג בתשרי התשפ”ד, 7באוקטובר 2023עד 8באוקטובר ,2023אם מצא כי נכון לעשות כן בשל טעמים של צדק והוגנות.
(ד) בני משפחה שנרצחו כאמור בסעיף קטן (ג) יראו אותם כאילו לא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה”..

תחולה ( .4א) חוק זה יחול גם על בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה שהוגשו לפני תחילתו אם טרם ניתן לגביהן צו כאמור.

(ב) השר רשאי לקבוע בצו כי סעיף 3יחול גם על בקשות לצווי ירושה וצווי
קיום צוואה של מורישים נוספים, שנהרגו במלחמת חרבות ברזל.

דברי הסבר

ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד ( 7באוקטובר )2023החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. כמו כן, ישנם נעדרים רבים שטרם אותרו. בנוסף, דווח על מאות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

נוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד ( 7באוקטובר )2023על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 0-80ק”מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-( 1951להלן – חוק ההתגוננות האזרחית.) עוד באותו יום, על רקע האירועים האמורים ולאחר שהשר לביטחון לאומי נוכח כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע חירום אזרחי בישראל, ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 90ב(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש,] התשל”א- ,1971הכריז השר על אירוע חירום אזרחי בשטח המדינה כולה, למעט ברדיוס של 0-80 ק”מ מרצועת עזה, אשר לגביו הוכרז מצב מיוחד בעורף. בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, הוכרז בצה”ל על מבצע “חרבות ברזל.” ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40לחוק-יסוד: הממשלה.

במסגרת האירועים הקשים נרצחו משפחות שלמות או מספר בני אותה משפחה ששהו יחד ביישובים שסמוכים לרצועת עזה ובסביבתם, למשל, בפסטיבל “נובה” שהתקיים בעוטף באותו זמן.

מטרתו של חוק זה היא לקבוע הוראות שיקלו על הליכי הירושה של הנרצחים ויפחיתו את הסיכון להיווצרות עיוותים בחלוקת בעיזבון לגבי מקרים קשים אלה בשים לב לנסיבות המיוחדות של האירועים.

סעיף 1

התיקון יהווה הוראת שעה מיוחדת ביחס לירושתם של מורישים שנרצחו בפעולות האיבה ביישובי הדרום וסביבתם בימים כ”ב בתשרי התשפ”ד עד כ”ג בתשרי התשפ”ד, 7באוקטובר 2023 עד 8באוקטובר .2023תחולת החוק כהוראת שעה מיום פרסום החוק ועד שמונה עשרה חודשים מיום פרסומו. השר יהיה רשאי להאריך את התקופה בתקופה נוספת בת שנה.

סעיף 2

מוצע, כהוראת שעה, לאפשר ליורשים של מנוחים שנרצחו באירועי האיבה והקרבות של מלחמת חרבות ברזל להסתלק מן העיזבון לא רק לטובת בן זוג, ילדו ואחיו של המוריש, כאמור בסעיפים 6א) ו- (6ב) לחוק הירושה, אלא גם לטובת הורהו או נכדו של המוריש, בשל ריבוי המקרים שבהם לא נותרו בחיים בני משפחה מן המשפחה הגרעינית של המוריש.

סעיף 3

סעיף 9לחוק הירושה, התשכ”ה-( 1965להלן – חוק הירושה,) שכותרתו “שניים שמתו כאחד,” קובע את אופן חלוקת העיזבון במקרים שבהם נפטרו כמה בני משפחה ולא נקבע מה היה סדר הפטירות

שלהם.. החוק מבחין בין “יורש ודאי”, שיורש בכל מקרה חלק מהעיזבון בלי תלות בסדר הפטירות, לבין “יורש ספק”, שיורש רק בסדר פטירות מסוים, וקובע עדיפות ליורש ודאי.

האירועים הקשים האמורים יצרו מצבים מורכבים וקשים מבחינה עובדתית ומשפטית אשר עלולים להביא לכך שיישום הוראות הדין במקרים מסוימים עלולות לגרום לאי צדק בחלוקת העזבון בין היורשים לכן, מוצע להוסיף סעיף משנה אשר יעניק בהוראת שעה שיקול דעת לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, במקרים המתאימים לסטות מהכללים שבסעיף 9בשל טעמים של צדק והוגנות בהליכים בירושתם של נרצחים כאמור.

בנוסף, כדי להקטין מחלוקות עתידיות ולצמצם את הסיכון לסכסוכי ירושה סביב שאלת סדר הפטירות ביחס לחלוקת העיזבון ובשים לב למשמעות הלא פשוטה של דיונים כאלו, מוצע לקבוע בסעיף 9כי בני משפחה שנרצחו בפעולות האיבה ביישובי הדרום וסביבתם בימים 7.10.2023עד ,8.10.2023יראו אותם כאילו לא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה לעניין סעיף 9לחוק.

סעיף 4

מוצע לקבוע כי הוראות החוק יחולו גם על בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה שהוגשו על ידי משפחות הנרצחים לפני תחילתו. יצוין כי ידוע כבר על כמה בקשות שכבר הוגשו לרשמים לענייני ירושה, ולכן חשוב לקבוע את התחולה כאמור גם על בקשות אלה. עוד מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי להחיל בצו חוק זה גם על מקרים נוספים, ככל שיתעורר צורך בתקופת תחולה של הוראת השעה להחיל חוק זה על מקרים רלבנטיים אחרים.

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

דילוג לתוכן