התנגדות לצוואה - המדריך המקיף

אם אתם חושבים שהצוואה שהותיר המנוח/ה אינה משקפת את רצונו האמיתי, או שהיא נערכה בנסיבות לא חוקיות או מוסריות, יש לכם את האפשרות להתנגד לביצוע הצוואה. ובלשון משפטית – התנגדות לקיום צוואה, שהיא בעצם הליך המשפטי המורכב ביותר בתחום דיני הירושה והיא דורשת הבנה וידע משפטי מעמיק.

במאמר זה נלמד מה היא התנגדות לצוואה, מי יכול להתנגד, מהן העילות להתנגדות לצוואה, איך מעריכים ומגישים התנגדות לצוואה, ואיך משלבים את שירותיו של עורך דין מתמחה בענייני ירושה וצוואות.

התנגדות לצוואה

חלוקת הרכוש, כיצד היא מתבצעת ?

בעת פטירת אדם, ישנו שאלה מי יירש את הרכוש שהוא השאיר אחריו. ישנו שני אופנים אפשריים לחלוקת הרכוש: ירושה על פי דין, או ירושה על פי צוואה.

במקרה של ירושה על פי דין, החלוקה מבוססת על החוק הירושה, שקובע את היורשים (בני משפחה) שמתחלקים בעיזבון לאחר תשלום כל חובות העיזבון של המנוח.

ניתן להיעזר במחשבון ירושה שפיתח עו”ד ארז קרט. לחצו כאן לקבלתו.

מחשבון ירושה הינו מחשבון ללא עלות (חינם) שמטרתו לספק מידע ראשוני כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים השונים על פי דין. כלומר בהיעדר צוואה מתחלקת הירושה של המנוח/ה ז”ל בין היורשים כפי שהם מוגדרים בחוק הירושה, תשכ״ה–1965 של מדינת ישראל.

במקרה של ירושה על פי צוואה, החלוקה מבוססת על מסמך שנחתם בחייו של המנוח, קרי הצוואה.
בו הוא מביע את רצונו לאשר או לדחות את היורשים החוקיים, או למנות יורשים אחרים (או ארגונים) שאינם בני משפחה.
נדגיש כי על מנת לתת לצוואה תוקף מחייב באופן שיאפשר לממש את האמור בה, יש להגיש לגביה בקשה לצו קיום צוואה, בפני רשם הירושות, וזאת בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ”ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ”ח-1998.

מה היא התנגדות לצוואה ?

התנגדות לצוואה היא תהליך משפטי שבו אדם המרגיש שנפגע מצוואה, יכול לערער על תוקפה של הצוואה ולבקש לבטלה או לשנותה.
המטרה של התנגדות לצוואה היא להוכיח שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, או שהיא נערכה בנסיבות לא חוקיות או לא מוסריות.

כדי להגיש התנגדות לצוואה יש לבסס את כתב התנגדות שמוגש לרשם הירושות שלאחר מכן מועבר לבית המשפט לענייני משפחה בעובדות וטיעונים משפטיים שבעטיין יש לפסול את הצוואה. טיעונים אלו מכונים גם עילות התנגדות לצוואה והן מפורטות בחוק הירושה.

עילות לפסילת צוואה

פגמים צורניים

תחבולה ותרמית

טעות

צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית

מעורבות נהנים בצוואה

אונס ואיום

צוואה סתומה

אי ביטול של צוואה פגומה

מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה ?

סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי “כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות…תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו”. כלומר, כל אדם אשר יש לו עניין כלשהו לגבי הבקשה לצו קיום צוואה, וסבור שאין לקיים את הצוואה כפי שהיא – רשאי להגיש התנגדות לצוואה. 
יש להדגיש כי בתי המשפט דייקו את המונח “מעוניין בדבר” במספר פסקי דין והכוונה היא לכל אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של ביטול הצוואה.

פרק הזמן שבו ניתן להגיש התנגדות לצוואה ?

התנגדות לצוואה יש להגיש בפני רשם הירושות במחוז המתאים, תוך 14 ימים ממועד הפרסום של דבר הגשת הבקשה בעיתונות וברשומות.
נדגיש כי יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו.

יש לזכור כי על פי חוק הירושה, הסמכות נתונה לרשם הירושות לקבוע את משך המועד להגשת התנגדות לצוואה.
“הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.”

כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה. בקשה שכזו צפויה להתקבל על ידי הרשם לענייני ירושה, ולאפשר למתנגד פרק זמן נוסף של מספר שבועות לצורך הגשת התנגדות לקיום צוואה, ובלבד שניתנה סיבה טובה להארכת המועד המבוקשת להגשת ההתנגדות לצוואה.

התנגדות לצוואה מוצלחת = תכנון משפטי מקדים

חשוב לבנות אסטרטגיה מתאימה לכל התנגדות לצוואה או הגנה על צוואה.
הליכי התכנון המשפטי המתקדם כוללים אסטרטגיות לניהול ההליך המשפטי במסגרת ההלכות המיוחדות שנקבעו בפסיקה.

אסטרטגיה כולל גם איסוף הראיות והעובדות, איסוף הראיות, הקלטת הנוגעים בדבר ופעולות חשובות נוספות יכולות בשלב זה, להוות גורם קריטי שיאפשר לבסס פסילת צוואה בהמשך ההליך המשפטי.

הליך התנגדות לצוואה או אפילו הגנה על צוואה דרושים ידע מקצועי וניסיון רב, הן בשלב הראשוני והן באסטרטגיית ההליך וניהולו, כדי לנווט את כל הנדרש על מנת לקבל את התוצאה הרצויה. בכדי להגיש התנגדות לצוואה רצוי לקבל ייצוג של עורך דין מנוסה בהתנגדות לצוואה, שכן נטל ההוכחה המוטל על מבקש ביטול צוואה הינו כבד ויש לעשות כן בליווי חשיבה משפטית יצירתית של עורך דין המתמחה בתחום הירושה והצוואות.

כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, קרי לערער על צוואה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
 2. טרם ניתן צו קיום צוואה.
 3. מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  המנוח ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
  הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

 

שימו לב את ערער על הצוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה בקשה למתן הצו.

צוואה עלולה להיחשב לא תקפה במספר מקרים:

פגמים פורמליים:

 • אי עמידה בדרישות החוק: צוואה חייבת לעמוד בדרישות פורמליות ספציפיות, כגון חתימה של המצווה בפני שני עדים. אי עמידה בדרישות אלו עלולה לפסול את הצוואה.
 • אי חתימה של המצווה: צוואה חייבת להיות חתומה על ידי המצווה עצמו. חתימה של אדם אחר בשם המצווה, או חתימה דיגיטלית, אינן תקפות.
 • אי חתימה של עדים: צוואה חייבת להיות חתומה על ידי שני עדים שהיו נוכחים בעת חתימת המצווה. עדים אלו צריכים להיות כשירים משפטית ולא להיות פסולים מלהעיד.

 

פגמים מהותיים:

 • אי כשירות המצווה: אדם אינו כשיר לערוך צוואה אם הוא פסול דין, או אם הוא לא מבין את משמעות הצוואה.
 • השפעה בלתי הוגנת: צוואה עלולה להיפסל אם הוכח שהיא נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת. השפעה בלתי הוגנת מתקיימת כאשר מישהו מפעיל לחץ על המצווה לערוך צוואה בניגוד לרצונו.
 • טעות או הטעיה: צוואה עלולה להיפסל אם הוכח שהיא נערכה כתוצאה מטעות או הטעיה של המצווה.

 

מקרים נוספים:

 • ביטול צוואה: אדם יכול לבטל צוואה קיימת בכל עת. ביטול צוואה יכול להיעשות בכתב או בעל פה.
 • קיום צוואה מאוחרת: אם אדם ערך מספר צוואות, הצוואה האחרונה היא זו שתהיה תקפה.

כן, ניתן להתנגד לצוואה. בעצם כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצוואה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
 2. טרם ניתן צו קיום צוואה.
 3. מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  המנוח ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
  הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

שימו לב את על מנת להתנגד לצוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה בקשה למתן הצו.

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן